Skip to content

Data Explorer

Tự động khám phá đối tượng của cuộc khảo sát bằng cách chọn hai câu hỏi và xem cách người trả lời được phân phối giữa họ.

1%
Thêm người trả lời thêm
Thiếu người trả lời
Lương hằng năm
Số năm kinh nghiệm
Tôi làm việc miễn phí
695 người trả lời695
7
$0k-$10k
726 người trả lời726
8
$10k-$30k
1396 người trả lời1396
14
$30k-$50k
1957 người trả lời1957
20
$50k-$100k
2956 người trả lời2956
31
$100k-$200k
1624 người trả lời1624
17
Hơn $200k
314 người trả lời314
3
Ít hơn một năm
319 người trả lời319
3
1 đến 2 năm
1083 người trả lời1083
11
3 đến 5 năm
2212 người trả lời2212
23
6 đến 10 năm
2603 người trả lời2603
27
11 đến 20 năm
2796 người trả lời2796
29
Hơn 20 năm
1131 người trả lời1131
12
34%
27%
14%
7%
4%
0.7%
0.4%
22%
21%
24%
15%
9%
2%
0.4%
9%
11%
22%
24%
22%
8%
0.4%
3%
4%
12%
23%
36%
16%
2%
2%
2%
8%
18%
37%
24%
5%
2%
2%
5%
13%
34%
31%
8%

Người trả lời thừa & thiếu

Biểu đồ trên nhằm mục đích xác định các khu vực hiển thị cao hơn mong đợi hoặc các giá trị thấp hơn mong đợi so với đường cơ sở được tính toán.

Ví dụ: giả sử có 1000 người dùng CSS Grid và 50% người trả lời khảo sát làm việc trong một công ty lớn, bạn mong muốn tìm thấy 500 người dùng CSS Grid làm việc trong các công ty lớn.

Bất kỳ độ lệch nào trên hoặc dưới tổng số dự kiến ​​có thể chỉ ra một điều thú vị tương quan giữa cả hai biến, và được đánh dấu trên biểu đồ bằng một trong hai màu dấu chấm (dành cho người trả lời bổ sung trên đường cơ sở) hoặc dấu chấm trống (dành cho người trả lời thiếu).