Skip to content

Other Features

Other CSS features.

CSS Variables (Custom Properties)

Nhận xét9
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Lựa chọn của tôi cho năm 2022: The :has() Selector

CSS thậm chí còn mạnh hơn trong việc phối hợp tương tác UI giữa các components. Chúng ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu :has() sẽ thay đổi phong cách của chúng ta như thế nào.

Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Adam Argyle

UI/CSS DevRel at Google

@supports

Nhận xét4
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

will-change

Nhận xét16
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

CSS Comparison Functions

Nhận xét17
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

@property

Nhận xét15
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

Cascade Layers

Nhận xét14
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

Shadow DOM Features

Nhận xét9
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

Trigonometric Functions

Nhận xét17
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

CSS Nesting

Nhận xét60
Compare Data
Native CSS nesting, excluding pre- or post-processors.
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

image-set()

Nhận xét12
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

image()

Nhận xét6
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

Tài nguyên được đề xuất

Dynamic CSS with Custom Properties (aka CSS Variables)
Lea Verou
MIT

Dynamic CSS with Custom Properties (aka CSS Variables)

Modern browsers ship with CSS Custom Properties, also known as “CSS variables”, a superpower that enables us to create reusable components without any JavaScript dependencies needed
Cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ chúng tôi! Tìm hiểu thêm.