Skip to content

Giải thưởng

Những điều nổi bật trong năm nay.

Tính năng áp dụng nhiều nhất

Được trao cho tính năng có tiến trình "đã sử dụng" hàng năm lớn nhất.

Thuộc tính gap của Flexbox là một bổ sung rất hữu ích và không có gì ngạc nhiên khi nó tăng +25.4% vào năm 2022

Á quân

2. aspect-ratio: +17.9%

Tính năng được bình luận nhiều nhất

Trao giải cho tính năng nhận được nhiều bình luận nhất.
Với tổng số 126 lượt bình luận, không có tính năng nào khác mang lại nhiều phản hồi như SubGrid.

Á quân

2. Error: no entity found: 60

Mức hài lòng cao nhất

Được trao cho công nghệ có tỷ lệ người dùng quay lại cao nhất.

Trong số tất cả các giải pháp CSS-in-JS, CSS Modules là giải pháp duy nhất có tỷ lệ hài lòng cao ngất 85.6%.

Á quân

2. Tailwind CSS: 79%
3. vanilla-extract: 78.8%

Được đề cập nhiều nhất

Trao giải cho hạng mục được người trả lời nhắc đến nhiều nhất.
Với 113 lượt đề cập, trình duyệt Arc cho đến nay là công cụ được đề cập nhiều nhất trong câu hỏi mở.

Á quân

2. UnoCSS: 105
3. Open Props: 68