Skip to content

CSS Frameworks

Libraries that give you pre-made components and styles.

Tỷ lệ theo thời gian

Compare Data
Tỷ lệ sự hài lòng, quan tâm, sử dụng và nhận biết theo thời gian.
Bootstrap
Materialize CSS
Ant Design
Semantic UI/Fomantic UI
Bulma
Foundation
UIKit
Tachyons
Primer
Tailwind CSS
PureCSS
Halfmoon

Không bao gồm các công nghệ có mức độ nhận biết dưới 10%. Mỗi tỷ lệ được xác định như sau:

  • Sự hài lòng: sẽ sử dụng lại / (sẽ sử dụng lại + sẽ không sử dụng lại)
  • Quan tâm: muốn học / (muốn học + không quan tâm)
  • Sử dụng: (sẽ sử dụng lại + sẽ không sử dụng lại) / tổng
  • Nhận biết: (tổng - chưa bao giờ nghe) / tổng
💡
Biểu đồ Kinh nghiệm theo thời gian có thể được chuyển đổi qua lại giữa tỷ lệ hài lòng, quan tâm, sử dụng và nhận biết để cung cấp cho bạn một bức tranh đầy đủ hơn về một danh mục.

Kinh nghiệm theo thời gian

Tổng quan ý kiến ​​​​về các công nghệ được khảo sát theo thời gian.
Sẽ sử dụng lại
Sẽ không sử dụng
Có quan tâm
Không quan tâm
Chưa bao giờ nghe

Các công nghệ chỉ có một năm dữ liệu không được bao gồm.

Phân chia tích cực/tiêu cực

Biểu đồ này phân chia tích cực (“muốn học”, “sẽ sử dụng lại”) vs tiêu cực (“không quan tâm”, “sẽ không sử dụng lại”) trình bày trên cả hai mặt của trục trung tâm. Độ dày của thanh biểu thị số lượng người trả lời biết về một công nghệ.
Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Lựa chọn của tôi cho năm 2022: “Style với Stateful, Semantic Selectors” bởi Ben Myers

Ben chỉ ra cách tận dụng các bộ chọn thuộc tính ARIA để liên kết giao diện với trạng thái một cách dễ dàng và mạnh mẽ.

Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Eric Bailey

Ủng hộ khả năng tiếp cận và đam mê CSS

Các công cụ khác

Compare Data

How happy are you with the state of CSS frameworks?

Compare Data