Skip to content

Features

Cú pháp, từ khóa và các tính năng ngôn ngữ khác.

Tổng quan về tính năng

Layout
Shapes & Graphics
Colors
Interactions
Typography
Accessibility
Selectors
Other Features

Điểm kiến ​​thức

Compare Data
Trong số tất cả các tính năng được đề cập trong cuộc khảo sát, có bao nhiêu tính năng mà người trả lời đã biết?

Tài nguyên được đề xuất

Learn CSS, from Laying Out Websites to Performant Animations

Learn CSS, from Laying Out Websites to Performant Animations

CSS is rich in capabilities and is more than simply laying out pages! Replace costly JavaScript with CSS.
Cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ chúng tôi! Tìm hiểu thêm.