Skip to content

Layout

How do you position elements on the screen?
Nhận xét126
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

CSS Writing Modes

Nhận xét24
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
💡
Tab Comment cho phép bạn xem các nhận xét do người trả lời khảo sát để lại khi họ điền vào khảo sát.

CSS Logical Properties

Nhận xét33
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

aspect-ratio

Nhận xét28
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

content-visibility

Nhận xét17
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

gap property for flexbox

Nhận xét45
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

@container Queries

Nhận xét50
Compare Data
Including size and style queries
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Lựa chọn của tôi cho năm 2022: CSS Subgrid

CSS Subgrid cho phép các phần tử con kế thừa các thuộc tính lưới của phần tử cha của chúng. Chẳng bao lâu nữa, việc sắp xếp các phần tử vào cùng một lưới sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

David East

Ủng hộ xây dựng trên web

object-view-box

Nhận xét14
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

Small, Large, and Dynamic Viewport Units

Nhận xét21
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

Media Queries Range Contexts

Nhận xét25
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

Tài nguyên được đề xuất

CSS Grid & Flexbox for Responsive Layouts, v2
Jen Kramer

CSS Grid & Flexbox for Responsive Layouts, v2

Learn the essential CSS layout techniques for building responsive, beautiful web applications. You'll get hands-on practice using CSS Grid for two-dimensional, grid-based layouts and Flexbox for styling one-directional flow.
Cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ chúng tôi! Tìm hiểu thêm.