Skip to content

Colors

Color-related features.

color()

Nhận xét15
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

accent-color

Nhận xét10
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
💡
Tab Share giúp bạn dễ dàng chia sẻ bất kỳ biểu đồ nào, hoặc thậm chí tải xuống dưới dạng hình ảnh.

currentColor

Nhận xét28
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

color-mix()

Nhận xét15
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

Wide Gamut Colors

Nhận xét18
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

Relative Colors

Nhận xét31
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

Interpolation Color Spaces

Nhận xét11
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó