Skip to content

Accessibility

Accessibility features and techniques.

prefers-reduced-motion

Nhận xét6
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

prefers-color-scheme

Nhận xét5
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Lựa chọn của tôi cho năm 2022: The :has() Selector

Selector :has() mới rất mạnh mẽ và mở ra những phong cách mới. Bài viết tuyệt vời của Jen Simmons chia nhỏ nó bằng các giải thích và ví dụ thực tế.

Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

prefers-reduced-data

Nhận xét4
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

color-contrast()

Nhận xét18
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

color-scheme

Nhận xét4
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

prefers-contrast

Nhận xét2
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

forced-colors

Nhận xét2
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

:focus-visible

Nhận xét4
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

Tài nguyên được đề xuất

Website Accessibility, v2
Jon Kuperman
Cloudflare

Website Accessibility, v2

Learn how to make your website applications accessible to a wider audience. Use keyboard shortcuts and navigation to help both power users and those with disabilities.
Cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ chúng tôi! Tìm hiểu thêm.