Skip to content

Interactions

Controlling how the user interacts with the page.

Scroll Snap

Nhận xét15
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

overscroll-behavior

Nhận xét6
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Lựa chọn của tôi cho năm 2022: The :has() Selector

Bạn có thể gọi nó là “parent selector” nhưng đó không phải là tên hoàn toàn đúng, vì nó chỉ bao gồm phần nhỏ những điều nó có thể làm. Selector này về cơ bản đã thay đổi cách tôi viết CSS..

Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Bramus Van Damme

Chrome Developer Relations Engineer at Google
💡
Bạn có thể sử dụng bảng điều khiển ở dưới cùng của block để chuyển đổi giữa các đơn vị giúp xem được các chế độ khác nhau cho cùng một dữ liệu.

touch-action

Nhận xét10
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

scroll-behavior

Nhận xét14
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

scrollbar-gutter

Nhận xét7
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

Tài nguyên được đề xuất

CSS Animations and Transitions
David Khourshid
Microsoft

CSS Animations and Transitions

Learn CSS animation basics and transition to advanced concepts like orchestration and choreography.
Cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ chúng tôi! Tìm hiểu thêm.