Skip to content

CSS Usage

How you use CSS.

Testing Environments

Compare Data
Which form factors or environments do you test on?
💡
Chia sẻ khảo sát này trên Twitter, Facebook hoặc qua email thì đã được khoa học chứng minh là cải thiện hiệu suất viết code của bạn lên tới 15%.

What do you mainly use CSS for?

Compare Data
What kind of project do you usually use CSS for?
Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Lựa chọn của tôi cho năm 2022: The :has() Selector

Chúng tôi đã mong muốn và chờ đợi các query CSS container quá lâu. Nhưng rồi :has() xuất hiện ngay sau đó, và cảm giác như đó là "thứ mà chúng tôi chưa bao giờ biết rằng chúng tôi luôn mong muốn".

Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Sara Soueidan

Independent inclusive design engineer

CSS vs JavaScript Balance

Compare Data
How do you divide your time between writing CSS (including HTML markup) and JavaScript code?

Browser Incompatibilities

Compare Data
Are there any existing CSS features that you have difficulties using (or avoid altogether) because of lack of support, or differences between browsers? (câu hỏi dạng tự do)

Missing Features

Compare Data
What features do you feel are currently missing from CSS altogether? (câu hỏi dạng tự do)

Pain Points

Compare Data
Any other pain points related to writing CSS? (câu hỏi dạng tự do)
Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Lựa chọn của tôi cho năm 2022: Empty CSS Variables

Không nhiều người biết điều này nhưng --my-var: ; là CSS hoàn toàn hợp lệ, và nó hữu ích hơn bạn nghĩ. Chúng tôi sử dụng nó rất nhiều trong Tailwind CSS để có thể thể chia nhỏ một CSS property thành nhiều lớp.

Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Adam Wathan

Creator of Tailwind CSS

How happy are you with the general state of web technologies?

Compare Data

How happy are you with the general state of CSS?

Compare Data