Skip to content

Other Features

Other CSS features.

Variables

Nhận xét9
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
2019
2020
2021
2022
Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Lựa chọn của tôi cho năm 2022: The `:has()` Selector

CSS thậm chí còn mạnh hơn trong việc phối hợp tương tác UI giữa các components. Chúng ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu :has() sẽ thay đổi phong cách của chúng ta như thế nào.

Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Adam Argyle

UI/CSS DevRel at Google

@supports

Nhận xét4
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
2019
2020
2021
2022

will-change

Nhận xét16
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
2019
2020
2021
2022

CSS Comparison Functions

Nhận xét17
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
2020
2021
2022

@property

Nhận xét15
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
2021
2022

Cascade Layers

Nhận xét14
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
2022

Shadow DOM ::part()

Nhận xét9
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
2022

Trigonometric Functions

Nhận xét17
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
2022

CSS Nesting

Nhận xét60
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
2022

image-set()

Nhận xét12
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
2022

image()

Nhận xét6
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
2022

Tài nguyên được đề xuất

Dynamic CSS with Custom Properties (aka CSS Variables)
Lea Verou
MIT

Dynamic CSS with Custom Properties (aka CSS Variables)

Modern browsers ship with CSS Custom Properties, also known as “CSS variables”, a superpower that enables us to create reusable components without any JavaScript dependencies needed
Cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ chúng tôi! Tìm hiểu thêm.