Skip to content

Colors

Color-related features.

color()

Nhận xét15
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
2021
2022

accent-color

Nhận xét10
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
2021
2022
💡
Tab Share giúp bạn dễ dàng chia sẻ bất kỳ biểu đồ nào, hoặc thậm chí tải xuống dưới dạng hình ảnh.

currentcolor

Nhận xét28
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
2022

color-mix()

Nhận xét15
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
2022

Wide Gamut Colors

Nhận xét18
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
2022

Relative Colors

Nhận xét31
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
2022

Gradient Color Spaces

Nhận xét11
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
2022