Skip to content

Accessibility

Accessibility features and techniques.

prefers-reduced-motion

Nhận xét6
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
2020
2021
2022

prefers-color-scheme

Nhận xét5
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
2020
2021
2022
Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

Lựa chọn của tôi cho năm 2022: The `:has()` Selector

Selector :has() mới rất mạnh mẽ và mở ra những phong cách mới. Bài viết tuyệt vời của Jen Simmons chia nhỏ nó bằng các giải thích và ví dụ thực tế.

Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng JavaScript chia sẻ về "Lựa chọn của năm" của họ

prefers-reduced-data

Nhận xét4
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
2021
2022

color-contrast()

Nhận xét18
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
2021
2022

color-scheme

Nhận xét4
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
2021
2022

prefers-contrast

Nhận xét2
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
2022

forced-colors

Nhận xét2
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
2022

:focus-visible

Nhận xét4
Compare Data
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
2022

Tài nguyên được đề xuất

Website Accessibility, v2
Jon Kuperman
Cloudflare

Website Accessibility, v2

Learn how to make your website applications accessible to a wider audience. Use keyboard shortcuts and navigation to help both power users and those with disabilities.
Cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ chúng tôi! Tìm hiểu thêm.