Skip to content

Features

Cú pháp, từ khóa và các tính năng ngôn ngữ khác.

Tổng quan về tính năng

Kích thước của vòng tròn bên ngoài tương ứng với tổng số người dùng biết về một tính năng (với các câu trả lời chọn biết về nó + đã sử dụng nó), trong khi vòng tròn bên trong đại diện cho những người đã thực sự sử dụng nó (với các câu trả lời chọn đã sử dụng nó).

Di chuột vào từng vòng tròn để xem số liệu thống kê chi tiết, bao gồm tỷ lệ giữa cả hai.

Layout
Shapes & Graphics
Colors
Interactions
Typography
Accessibility
Selectors
Other Features

Điểm kiến ​​thức

Compare Data
Trong số tất cả các tính năng được đề cập trong cuộc khảo sát, có bao nhiêu tính năng mà người trả lời đã biết?

Tài nguyên được đề xuất

Learn CSS, from Laying Out Websites to Performant Animations

Learn CSS, from Laying Out Websites to Performant Animations

CSS is rich in capabilities and is more than simply laying out pages! Replace costly JavaScript with CSS.
Cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ chúng tôi! Tìm hiểu thêm.